Vũ Quốc Việt

Ướt Lem Chữ Đời

-

Vũ Quốc Việt

Sáng tác: Vũ Quốc Việt

Thể loại: Việt Nam, Nhạc Trẻ

00:00 / 00:00
Bài hát Ướt Lem Chữ Đời được trình bày bởi ca sĩ Vũ Quốc Việt thuộc thể loại bài hát Việt Nam, Nhạc Trẻ. Bạn có thể nghe online, download (tải bài hát) Uot Lem Chu Doi tốc độ cao về máy với các chất lượng 128kbps, 320kbps, lossless hoàn toàn miễn phí.

Lời bài hát Ướt Lem Chữ Đời

Ñöôøng veà mieàn taây leû loi chieàu nay
kìa saùo bay naêm naøo giôø sao saùo quay trôû veà
Möôøi naêm mình eân traéng ñoâi baøn tay
Taàn taûo beân meï giaø nhìn em aùo hoa theo choàng

Em ñaõ veà roài sao hôõi con saùo non ngaøy xöa
Ñöôøng ñôøi laém gian truaân neân em nhôù thöông queâ ngheøo

Ngoaøi kia coøn nghe tieáng ai ru aàu ôi
kìa saùo bay boû baïn giôø sao saùo quay trôû veà

Ngaøy naøo em ñi möa baõo nöôùc daâng tôi bôøi
Ñoø ai cuoán troâi cho tieáng ñaøn toâi ñöùt taû tôi
Ñöôøng ñôøi gian nan em khoùc öôùt lem chöõ ñôøi
Ngaäp ngöøng laân laân toâi bieát neân buoàn hay vui

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Vũ Quốc Việt

Video Vũ Quốc Việt